Publikacje • Bęben R. - Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-7641-934-3).

 • R. Bęben R., Chmielewski M. - Analiza ekonomiczna rozwiązań projektowych tunelu pod Martwą Wisłą z uwzględnieniem oddziaływania na istniejącą infrastrukturę drogową, portową, stoczniową i bazy paliwowej, Inżynieria i budownictwo, 1/2013 (ISSN 0021-0315)

 • Zamojska A. (2013) - Badanie zgodności rankingów wyznaczonych według różnych miar wskaźników efektywności zarządzania portfelem na przykładzie funduszy inwestycyjnych, Taksonomia nr 279, s. 95-105

 • Bęben R., Chmielewski M. - Elektrownie wiatrowe jako przedmiot wyceny na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce [w:] Zarządzanie i Finanse, vol 10 Nr 4 część 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012 (ISSN 2084-5189).

 • Bęben R. - Cena jako narzędzie do zdobywania przewagi konkurencyjnej na przykładzie usług finansowych [w:] Zarządzanie i Finanse, vol 10 Nr 2 część 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012 (ISSN 2084-5189).

 • Bęben R. - Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (red.) J.K.Bielecki, L. Pawłowicz; CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2012 (ISBN 878-83-7556-456-3)

 • Chmielewski M. - Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej; CEDEWU.PL, 2012 (ISBN 978-83-7556-456-3)

 • Zamojska A. (2012) - Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa, s. 226.

 • Zamojska A. (2012) - Wyczucie rynku na przykładzie mieszanych funduszy inwestycyjnych, [w] Nowe zjawiska na rynku finansowym, pod redakcją: Tomasz Gruszecki, Jacek Bednarz, Wydawnictwo KUL, Lublin, ISBN 978-83-7702-227-6, s. 129-138.

 • Chmielewski M. - Projekt farmy wiatrakowej jako podmiot wyceny [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/6 2011. (ISSN 1732-1565)

 • Zamojska A. - Przybyłowski M., Aluchna M. (2011) - Role of independent supervisory board members in Central and Eastern European countries, International Journal of Disclosure and Governance, vol. 8 no.1, ISSN 1741-3591, s. 77-98.

 • Zamojska A. (2011) - Empiryczna weryfikacja powtarzalności wyników funduszy akcyjnych rynku krajowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 183, s. 482 – 490, ISSN 1899 – 3192.

 • Bęben R., Tumasz P. - Komunikacja marketingowa spółek publicznych. Wybrane zagadnienia [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania (red.) B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 (ISBN 1689-7374).

 • Bęben R. - Raising Financial Resources for Developing a Business viewed from the Perspective of the Marketing Concept [w:] Enterprise in High Competitive Environment edited by Adam. P. Balcerzak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010 (ISBN 978-83-231-2563-1).

 • Chmielewski M. - Współczynnik beta w wybranych bankach polskich w okresie kryzysu [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - Finanse w warunkach kryzysu - wybrane zagadnienia Nr 3/2010 (ISSN 1732-1565)

 • Chmielewski M. - Kapitał intelektualny instytucji finansowych w Polsce oraz czynniki mające wpływ na jego wielkość [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu Nr 4/2 2010 (ISSN 1732-1565)

 • Chmielewski M. - Koszt kapitału a kryzys finansowy - przykład USA [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 586 Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 586. 2010 (ISSN 1640-6818; 1732-2842)

 • Chmielewski M. - Identyfikacja czynników wpływających na poziom kapitału intelektualnego w świetle badań eksperckich [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków Nr 4/3 2010 (ISSN 1732-1565)

 • Bęben R. - Pozyskiwanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa z perspektywy koncepcji marketingu [w:] Contemporary Issues in Economy, Edited by Adam, P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i PTE Oddział w Toruniu, Toruń 2009, (ISBN 978-83-62049-00-4; 978-83-231-2424-5)

 • Bęben R. - Relacje bank-kredytobiorca w warunkach kryzysu na rynku finansowym. [w:] Studia przypadków z marketingu i sprzedaży B2B, (red. nauk.) P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Wydawnictwo Advertiva s.c., Poznań 2009 (ISBN 978-83-926900-8-5)

 • Bęben R. - Istota i cele polityki informacyjnej spółek notowanych na NewConnect, Marketing przyszłości. Trendy Strategie.Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, redakcja naukowa G.Rosa, S.Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42 Nr 42. Szczecin 2009 (ISSN 640-6818, 1896-382X).

 • Zamojska A. (2009) - Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, Przegląd Statystyczny nr 56 vol. 3-4, ISSN 0033-2372.

 • Zamojska A. (2009) - Timing – metody pomiaru i empiryczna weryfikacja na przykładzie polskich funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 60, s. 525 – 533, PL ISSN 1899 – 3192.

 • Zamojska A. (2009) - Timing a okresy hossy i bessy: przypadek polskich funduszy akcyjnych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 4/2, ISSN 0208 – 4783, s. 547-557.

 • Chmielewski M. - Analiza metod uwzględniających ryzyko kraju w ocenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Nr 16. 2009 (ISSN 1640-6818, 1733-2842)

 • Bęben R. - Autoryzowany doradca - nowa specjalność na rynku usług konsultingowych [w:] Przedsiębiorstwo i klientw gospodarce opartej na usługach, redakcja naukowa Iga Rudawska, Magdalena Soboń, DIFIN SA, Warszawa 2009 (ISBN 978-83-7641-031-9)

 • Chmielewski M. - Strategie przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu Nr 3/2 2009 (ISSN 1732-1565)

 • Chmielewski M. - Problemy finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle wymagań Strategii Lizbońskiej [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły merytoryczne i bariery. Praca zbiorowa pod. red. E. Okoń-Horodyńskiej i A. Zachorowskiej-Mazurkiewicz. Instytut Wiedzy i Innowacji. Warszawa 2008 (ISBN 978-983-60653-04-3)

 • Chmielewski M. - Rentowność inwestycji w indeksy giełdowe wybranych giełd na świecie [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Marzenny Czerwińskiej. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, (ISBN 978-83-7531-057-3)

 • Bęben R. - Rynek "New Connect" - źródło finansowania rozwoju nowych technologii [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii pod redakcją Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008 (ISBN 978-83-7283-255-9).

 • Zamojska A. (2008) - Nonlinearity and Mutual Funds Returns: A TAR Approach, Financial Markets no. 6, Łódż University Press, s. 151 – 160, ISBN 978–83–7525–276-7.

 • Zamojska A. (2008) - Ewaluacja wyników funduszy inwestycyjnych w oparciu o wskaźnikowe miary efektywności, w: „Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować.” Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Zamojska A. (2008) - „Timing – metody pomiaru i empiryczna weryfikacja na przykładzie polskich funduszy inwestycyjnych”, Prace Naukowe AE Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • Zamojska A. (2008) - „Wyczucie rynku i zmienność wyczucia akcyjnych funduszy inwestycyjnych”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2008, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISSN 1732-1535.

 • Chmielewski M. - Kapitał ludzki i koszty pracy [w:] Memorandum Metropolii Gdańskiej. Gdańska Akademia Bankowa, 2007 (ISBN 978-83-88835-13-1)

 • Chmielewski M. - The role of process innovation and technological change in gaining competitive advantage [w:] Selected aspects the competitiveness of economies and enterprises. Publishing House Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007 (ISBN 978-83-60903-04-9)

 • Chmielewski M. - Kapitał intelektualny polskich banków [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Fundacja Rozwoju UG, 2007 (ISBN 978-83-7531-125-9)

 • Bęben R. - Aspekty komunikacji marketingowej a debiuty giełdowe, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Tom 1, redakcja naukowa G.Rosa, S.Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 12, Szczecin 2007 (1640-6818, 1230-364X)

 • Bęben R. - Budowanie relacji z podmiotami finansującymi działalność przedsiębiorstwa [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności pod redakcją Sylwestra Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 (ISBN 978-83-7338-3036-6).

 • Chmielewski M. - W poszukiwaniu niematrialnych wartości [w:] BANK Nr 7/8. 2007 (ISSN 1230-9125)

 • Zamojska A. (2007) - „An Analysis of Distributions of Rates for Investment Funds Game”, Financial Markets, FindEcon Monograph Series, nr 5, Łódź University Press, ISBN 978-83-7525-200-2.

 • Zamojska A. - T.W. Bołt (2007), „Skointegrowany wektorowo autoregresyjny model aktywów wybranych grup funduszy inwestycyjnych w Polsce”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2007, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISSN 1732-1535.

 • Zamojska A. (2007) - „Zastosowanie modelu TAR w analizie nieliniowych szeregów czasowych”, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń, ISBN 978-83-2106-0.

 • Chmielewski M. - Analiza pozycji finansowej wybranych polskich banków w porównaniu z wybranymi bankami europejskimi [w:] Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością (opr. zbiorowe pod red. L. Pawłowicza). CEDEWU, 2006 (ISBN 978-83-60089-26-2)

 • Bęben R. - Budowanie wizerunku firmy medycznej w relacjach z inwestorami [w:] OCHRONA ZDROWIA - wizerunek, marketing, rynek. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Karasiewicza, Instytut Przedsiębiorczościi Samorządności, Warszawa 2006 (ISBN 83-88432-30-3).

 • Zamojska A. (2006) - „Analiza rozwoju rynku inwestorów instytucjonalnych w latach 1993 – 2004”, w: Ekonometria – Wybrane Aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2006, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISSN 1732-1535.

 • Zamojska-Adamczak A. (2006) - „Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu”, Taksonomia 13, Prace Naukowe AE Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, PL ISSN 0324-8445

 • Zamojska-Adamczak A., (2006) - „Identification of Sources of the Systematic Risk on the Polish Capital Market.”, Statistics in Transistion, vol. 7, no. 5.

 • Zamojska-Adamczak A., (2006) - „Strategia Lizbońska a perspektywy rozwoju rynku inwestorów instytucjonalnych”, rozdział w książce pt. Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, pod red. Leszka Pawłowicza. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa., rozdz. III.6.

 • Chmielewski M. - Efektywność działalności polskich banków na tle banków europejskich [w:] Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. 2005 (ISBN 83-87885-91-6)

 • Chmielewski M. - Pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa [w:] Ekonomika przedsiębiorstw - zagadnienia wybrane, red. nauk. Leszek Pawłowicz. 2005 (ISBN 83-7426-139-0)

 • Bęben R. - Segmentacja rynku [w:] Marketing - Postawy i kontrowersje, pod redakcją Wojciecha Żurawika, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 (ISBN 83-7326-318-7).

 • Zamojska-Adamczak A. (2005) - „Wyniki funduszy inwestycyjnych w Polsce i ich wycena – ujęcie przekrojowe”, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, ISDN 1509-748X.

 • Zamojska-Adamczak A. (2005) - „ Style inwestowania jako kryterium klasyfikacji funduszy inwestycyjnych”, Taksonomia 12, Prace Naukowe AE Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, PL ISSN 0324-8445

 • Chmielewski M. - Uregulowania dotyczące sekurytyzacji w umowie bazylejskiej [w:] Transformacja Gospodarki Nr 111 2004

 • Zamojska-Adamczak A. (2004) - „Wynagrodzenie menedżera a funkcja użyteczności”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1037, Wrocław, PL ISSN 0324-8445.

 • Zamojska-Adamczak A., Halikowska Z. (2004) - „Efektywność aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995 – 2003”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2004, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISSN 0208-4783, ISBN 83-88829-75-0.

 • Chmielewski M. - Zmiana sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego realizujących ugody bankowe [w:] Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Red. Leszek Pawłowicz, Stanisław Kasiewicz. CEDEWU, 2003 (ISBN 83-87885-35-5)

 • Bęben R. - Glamowski M., Kuczamer S., Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw – raport z badań [w:] Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw. Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001 (ISBN 83-914853-1-5)

 • Bęben R. - Wykorzystanie segmentacji rynku w budowie przewagi konkurencyjnej [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, red. M. Skurczyński, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001 (ISBN 83-88829-32-7).

 • Bęben R. - Polubić leasing kapitałowy, Gazeta Prawna, Nr 22 (221) 2 – 8 czerwca 1998r.

 • Bęben R. - Clifing – okazja czy zasadzka? Gazeta Prawna, Nr 14 (213) 7-14 kwietnia 1998r.