Regulamin strony internetowej www.egea.pl

Niniejsza strona jest własnością spółki Grupa EGEA Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, pod numerem 0000255281, NIP: 584-25-79-575, w imieniu której działa: Robert Bęben – Prezes Zarządu.

Pojęcia:

Strona www.egea.pl (Strona) - jest udostępniana przez Grupa EGEA Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej firmy prowadzonej pod adresem www.egea.pl. Strona stanowi serwis informacyjny dla kontrahentów firmy Grupa EGEA Sp. z o.o. Informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy; nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

§1. Postanowienia ogólne

1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez akceptacje Regulaminu, między Użytkownikiem i Grupa EGEA Sp. z o.o. zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
2. Strona i zawarte na niej treści stanowią wyłączną własność Grupa EGEA Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. 2019, poz. 1219, z późn. zm.). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Grupa EGEA Sp. z o.o. jest zabronione.
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania Strony do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam na forum dyskusyjnym.
4. Grupa EGEA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Strony.
5. Strona powstała przy dochowaniu należytej staranności, jednakże Grupa EGEA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, czy braki, jeśli takie miałyby się pojawić.
6. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Strona może zawierać odniesienia/linki do treści zewnętrznych, za które Grupa EGEA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności.
8. Grupa EGEA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie Strony, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
9. Grupa EGEA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

§2. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145, z późn. zm.).
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Grupa EGEA Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 25 maja 2019 r.

dfsfsdf